Cuộc sống ở Nhật bao gồm rất nhiều mặt như giao thông, y tế, ăn, ở, dịch vụ, thủ tục hành chính… nhưng chúng tôi có thể khái quát trong 2 từ là VĂN MINH VÀ TIỆN LỢI