Đằng sau mức lương 2000$ và top 5 trường nhật ngữ của du học sinh tại nhật bản