Càng ngày càng thấm thế nào là đi du học- tâm sự du học Canada- mình xin tự đặt tiêu đề một tâm sự của một bạn về việc gặp các vấn đề khi đi du học.