Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017- chương trình kĩ thuật viên chuyên ngành cơ khí với lộ trình cụ thể như sau