Chúng tôi đang ở Nagoya, Nhật Bản trong một chuyến đi khảo sát thực địa về hiện tình lao động Việt Nam tại xứ Phù Tang.