Giới thiệu sách Bill Gate bàn về Lược sử Loài người. Sách được nhà sách Omega xuất bản trong Quý 3 năm 2017. Bài do Khánh Trang dịch.