Giới thiệu sách: Cha và con- Cuốn sách dành cho mọi người cha và mọi người con trên trái đất này.