Giới thiệu sách TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA VỊ THÁNH KINH DOANH: MỞ LỐI | Matsushita Konosuke, giá bìa 69.000đ