Dưới đây là danh sách những ngành nghề sẽ cho bạn 10 điểm bonus (trên thang điểm 120 cho Skills Immigration) khi apply cho chương trình BC PNP. Thông thường điểm được đề cử dao động từ 70 - 105.