Tình trạng trộm cắp giờ rất manh động. -nhà ở HH- Linh ĐÀm