Gần đây có một số chia sẻ về cách tránh thu thuế kinh doanh trên facebook. Tuy nhiên điều này ảnh hưởng khá nhiều đến chính sách minh bạch và công bằng của quốc gia với những người lao động khác. Thuế luôn à trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi công dân.