Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 tiếp nhận hồ sơ đầu tháng 04/2017. Đây là chương trình học bổng xét duyệt dựa trên thành tích học tập, cung cấp cơ hội học tập sau đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia cho những cá nhân xuất sắc trên toàn thế giới.Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 tiếp nhận hồ sơ đầu tháng 04/2017. Đây là chương trình học bổng xét duyệt dựa trên thành tích học tập, cung cấp cơ hội học tập sau đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia cho những cá nhân xuất sắc trên toàn thế giới.