Bữa giờ mình nhận nhiều câu hỏi liên quan tới Post-graduation work permit (PGWP) và spouse’s open work permit nên muốn, thêm một lần nữa, chia sẻ một vài thông tin quan trọng: