Hướng dẫn Apply Post-Graduation Work Permit

Khi nào cần apply: trong vòng 90 ngày sau khi bạn nhận được grade của những môn học cuối cùng, không tính từ thời gian sau lễ tốt nghiệp.
Lệ phí: 155$
Hướng dẫn Apply Post-Graduation Work Permit

Các giấy tờ cần thiết:
+ Giấy tờ chứng minh bạn đã hoàn thành khóa học
  – Final transcript
  – Completion letter from SSC
  – Formal notification of graduation
+ Bản sao passport (kèm tất cả các trang có stamps, visa, đánh dấu)
+ Bản scan ảnh chụp (nếu apply online)
+ Bạn phải sở hữu valid study permit khi nộp đơn này. Nếu cần thiết, hãy apply nó trước khi bạn hoàn thành khóa học.
+ Bạn có thể làm việc full-time kể từ ngày apply post-graduation work permit.
+ Bản có thể chỉ được apply post-graduation wor permit 1 lần duy nhất.
+ Bạn không cần phải có việc để được apply.

Nguồn: www.students.ubc.ca/international

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *