9 bài học về sự nghiêm khắc trong công việc của Nhật Bản,Không nói từ “không” dù không thích,Luôn luôn đúng giờ