Tại sao đi du học Nhật:,KHÔNG BIẾT TIẾNG VÀ KHÔNG CHUẨN BỊ TIỀN, thực tế tại Nhật Bản, các trường các cấp học, Trốn bất hợp pháp tại Nhật