Có làm câu thơ tự thán buồn bã: "Thập niên nhất giác Dương Châu mộng/Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh"(*), người đời không ai là không biết, truyền tụng đến bây giờ.