Giới thiệu sách về Margaret Thatcher."Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì một chính phủ có thể làm để tái thiết một nước Anh thịnh vượng và tự do. Chúng tôi tin vào hình thức thỏa thuận tập thể, có trách nhiệm, phù hợp thực tế, không chịu sự can thiệp của chính phủ. Công đảng thì không. Chúng tôi tin vào cạnh tranh lành mạnh, doanh nghiệp tự do, và lợi nhuận ở các công ty cả lớn và nhỏ. Công đảng thì không. Chúng tôi tin vào những cắt giảm mạnh trong thuế thu nhập. Công đảng thì không. Chúng tôi sẽ tạo ra những điều kiện giúp bảo vệ giá trị của những đồng tiền quý vị kiếm được và những đồng tiền quý vị tiết kiệm được”.