EXPRESS ENTRY RÚT NGẮN THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ XIN THƯỜNG TRÚ NHÂN (MỚI NHẤT)Từ ngày 26 tháng 6 năm 2018, thời hạn để hoàn tất và nộp hồ sư xin thường trú nhân (PR) chỉ còn 60 ngày (thay vì 90 ngày) tính từ thời điểm nhận thư mời nộp hồ sơ (ITA). Trong thời hạn 60 ngày này, Express Entry candidate cũng có thể từ chối (“decline”) ITA và quay trở lại “EE pool” mà không bị ảnh hưởng tiêu cực gì tới Express Entry profile.