SHARE KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN VISA Mỹ Thành công,Ngày em được trường approve I20 là 15/08/2017. Vì do gặp trục trặt về vấn đề vận chuyển I20 nên em phải chờ và phỏng vấn trễ vào ngày 16/11/2017. Em apply vào semester II của lớp 10 tại Mỹ. Lúc đó em đang học lớp 11 tại Việt Nam.