Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). Một trong những vị anh hùng thời sinh viên của tôi. Nhà kinh tế học lỗi lạc hàng đầu của thế kỷ XX, mà chỉ có tên tuổi của Keynes hoặc Hayek mới sánh cùng được. Một trong những tháp ngà trí thức kiêu bạc nhất châu Âu trước Thế chiến II.