Chia sẻ kinh nghiệm xin thực tập tại Đức. Một phần bắt buộc với nhiều ngành học Bachelor ở Đức là thực tập. Ngành mình học là "Deutsch als Fremdsprache und interkulturelle Kommunikation" (Giảng dạy tiếng Đức như ngoại ngữ và giao tiếp đa văn hóa)