40% công ty có vấn đề trong trả lương lao động nước ngoài. Khảo sát của chính phủ Nhật Bản cho thấy khoảng 40% các công ty xây dựng tuyển dụng lao động nước ngoài theo chương trình khẩn cấp có vấn đề trong việc trả lương.