Lương một số công việc xuất khẩu lao động tại Nhật 2019, 🎄🎄🎄 Thực phẩm tại Hokkaido🍁🍁🍁 Đóng sách tại Hokkaido 💵💵💵 Đóng sách tại Saitama 👨‍🌾👩‍🌾👨‍🌾 Chế tạo và bảo dưỡng giàn giáo