200 học bổng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo diện Hiệp định tại Hungary năm 2019. Thời gian đào tạo: Chương trình đại học từ 03 năm đến 4 năm học; Chương trình thạc sĩ từ 1,5 năm đến 02 năm học; Chương trình một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) 05 năm đến 06 năm học; Chương trình tiến sĩ 04 năm; Chương trình thực tập: 5 tháng hoặc 10 tháng.