Du học Trung Quốc, học bổng Trung Quốc, học bổng Chính phủ Trung Quốc CSC, Học bổng Xuất sắc Đại học Peking, Học bổng Cử nhân trường đại học Giao thông Thượng Hải