Con người nhật bản, lối sống người Nhật Bản, du hoc Nhật Bản