Các câu giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn

Trong giao tiếp tiếng Hàn Quốc, luyện tập nhiều sẽ đem lại cho bạn tự tin và nhạy bén, chính vì vậy mà điều bạn cần chính là thực hành thường xuyên. Điểm bắt đầu không đâu khác chính là những câu tiếng hàn giao tiếp thông dụng hàng ngày, điều này giúp chúng ta có hứng thú hơn rất nhiều đối với những bước khởi đầu học tiếng. Nhất là các du học sinh sang Hàn Quốc, các bạn giỏi giao tiếp bằng tiếng Hàn thì sẽ xin việc làm sẽ dễ hơn cho bạn rất nhiều.

Các câu giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn

Một số câu giao tiếp bằng tiếng Hàn thông dụng nhất :

1.Xin chào

안녕하세요? ( thông thường) /an-nyong-ha-sê-yô/
안녕하십니까? (lịch sự) / an-nyong-ha-sim-ni-ka/

2. Tạm biệt

안녕히 가세요 ( chào người ra về) /an-nyong-hi-ka-sê-yô/
안녕히 계세요 ( chào người ở lại) /an-nyong-hi-kê-sê-yô/

3. Vâng 네 /nê/ và Không 아니요 /a-ni-yô/

4. Cảm ơn

감사합니다 hoặc 고맙습니다 (lịch sự) /kam-sa-ham-ni-ta/ hoặc /kô-map-sưm-ni-ta/
감사해요 hoặc 고마워요 ( thân thiện) /kam-sa-hê-yô/ hoặc /kô-ma-wo-yô/
Với bạn bè hay người kém tuổi, có thể dùng 고마워 /kô-ma-wo/

5. Xin lỗi

죄송합니다 hoặc 미안합니다 ( lịch sự) /chuê-sông-ham-ni-ta/ hoặc /mi-an-ham-ni-ta/
죄송해요 hoặc 미안해요 ( thân thiện) /chuê-sông-hê-yô/ hoặc /mi-an-hê-yô/

6. Rất vui được gặp bạn

처음 뵙겠습니다 /cho-ưm-buyêp-kết-sưm-ni-ta/

7. Tên tôi là ___

저는 ___ 입니다 /Cho-nưn …-im-ni-ta/

8. Đợi một chút

잠시만요 hoặc 잠깐만요 /cham-si-man-yô/ hoặc /cham-kan-man-yô/

9. Tôi ổn, không sao, không có gì

괜찮습니다 /Quền-chan-sưm-ni-ta/

10. Mời vào

어서 오세요 /O-so-ô-sê-yô/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *