Du học Mỹ, Chia sẻ kinh nghiệm về phỏng vấn du học Mỹ