Năm 2019, một số nước Châu Âu đã có nhiều chính sách thuận lợi và cơ hội mở rộng cho du học sinh. Nhất là Anh, Mỹ, Canada và Úc.