Kinh nghiệm cho con du học THPT Canada: Nên chọn trường trung học nào, thủ tục du học. Hiện nay du học ở Canada với chương trình CES thu hút rất nhiều du học sinh Viet nam, Tuy nhiên bên cạnh đó thi du hoc bậc THPT cũng khá nhiều