Kinh nghiệm đi dịch thuật công chứng gửi các trường tại Mỹ, học bổng du học Mỹ