Một số đơn hàng du học và xuất khẩu lao động Nhật 2019, iếp tục các đơn hàng tiếp theo tháng 1/ 2019