Nên học ngành nghề gì để dễ ở lại định cư tại Canada? Du sinh có thể làm bài trắc nghiệm tính cách MBTI và Holland để biết mình hợp nghề gì đỡ mất thời gian vài năm đi học đi làm mới biết mình không hợp.