Học bổng đại sứ quán Pháp 2019, kinh nghiệm xin học bổng đại sứ quán Pháp, học bổng Excellence 2019. Săn học bổng thạc sĩ, tiến sĩ toàn phần đại sứ quán Pháp kỳ 2019. Săn học bổng du học Pháp 2019.