Gần 900 suất học bổng toàn phần từ Chính phủ Hàn Quốc. Đây là cơ hội săn học bổng toàn phần chính phủ Hàn Quốc 2019 và cách tự xin học bổng chính phủ Trung Quốc dành cho các bạn có ý định du học Hàn Quốc.