Các câu hỏi liên quan đến cục xuất nhập cảnh nhật bản:Thời gian cục check, danh sách và cục check đến khi nào? Nào thì quay trở về câu hỏi CỤC check như nào? Check đến bao giờ? Check từ lúc nào?!!!