Top 50 các trường đại học hàng đầu tại Đài Loan cấp học bổng 50%-100% học phí

Học bổng du học Đài Loan 2019. Học hổng tiến sĩ tại Đài Loan. Top 50 các trường đại học hàng đầu tại Đài Loan cấp học bổng 50%-100% học phí. 

Top 50 các trường đại học hàng đầu tại Đài Loan cấp học bổng 50%-100% học phí


1 Tatung University http://www.ttu.edu.tw
2 National Chengchi University http://www.nccu.edu.tw
3 National Yang-Ming University http://www.ym.edu.tw
4 National Taiwan University http://www.ntu.edu.tw
5 National Taipei University http://www.ntpu.edu.tw
6 National University of Technology http://www.ntut.edu.tw
7 National University of Education http://www.ntue.edu.tw
8 National Taiwan University of Science and Technology http://www.ntust.edu.tw
9 National Taiwan University of Art http://internationcenter.ntua.edu.tw
10 Tam Kang University http://www.tku.edu.tw
11 Taipei Municipal University of Education http://w3.tmue.edu.tw
12 National Taiwan Normal University http://ap.itc.ntnu.edu.tw
13 Chinese Culture University http://pccu.edu.tw
14 Taipei Medical University http://www.tmu.edu.tw
15 Fu Jen University http://fju.edu.tw
16 Chung Yuan Christian University http://www.cycu.edu.tw
17 Yuan Ze University http://wwwyzu.edu.tw
18 National Central University http://www.nctu.edu.tw
19 National Chiao Tung University Http://nctu.edu.tw
20 National Taiwan Ocean University http://www.ntou.edu.tw
21 Kainan University http://www.knu.edu.tw
22 National Tsing Hua University http://www.nthu.edu.tw
23 Ming Chuan University http://www1.mcu.edu.tw
24 Taipei National University of the Art http://www.tnua.edu.tw
25 Shih Hsin University http://www.shu.edu.tw
26 Chung Hua University http://www.chu.edu.tw
27 Ching Yun University http://www.cyu.edu.tw
28 Chung Shan Medical University http://www.cmsmu.edu.tw
29 ASIA University http://www.asia.edu.tw
30 China Medical University http://www.cmu.edu.tw
31 Tunghi University http://thu.edu.tw
32 National Chung Hsing University http://www.nchu.edu.tw
33 National Chi-Nan University http://www.ncnu.edu.tw
34 Feng Chia University http://www.fcu.edu.tw
35 Providence University http://www.pu.edu.tw
36 National Chin-Yi University of Technology http://web2.ncut.edu.tw
37 National Taitung University http://nttu.edu.tw
38 Wenzao Ursuline College of Language http://www.wtuc.edu.tw
39 Nanhua University http://www.nhu.edu.tw
40 National Sun Yat sen University http://www.nsysu.edu.tw
41 Southern Taiwan University http://stst.edu.tw
42 National Chung Cheng University http://www.ccu.edu.tw
43 Kaohsiung Medical University http://www2.kmu.edu.tw
44 National Chengkung University http://web.ncku.edu.tw
45 National Pingtung University of Science Technology http://www.npust.edu.tw
46 National University of Kaohsiung http://www.nuk.edu.tw
47 National Kaohsiung Normal Universtiy http://www.nknu.edu.tw
48 National Kaohsiung first University of… http://www.nkfust.edu.tw
49 National Kaohsiung University of Applied http://www.kuas.edu.tw
50 National Yunlin University of Scien and Technology http://www.yuntech.edu.tw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *