Visa Canada bị hủy và cách khắc phục. VISA BỊ CANCEL NGAY TẠI CANADA. ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA?