Đã có chứng chỉ Topik không đi du học Hàn Quốc thì ở lại nước làm gì? - câu hỏi dành cho tất cả các bạn đang mông lung về công việc của mình bây giờ.