Cái khó của việc giao tiếp, của từ ngữ trong ngoại ngữ - bài rất hay được chia sẻ nhiều. Việc dùng ngôn ngữ, việc giao tiếp, việc kết nối, việc điều phối sao cho tất cả mọi chương trình, mọi dự án, mọi sự kiện chạy trơn tru..