Dưới đây là chia sẻ mẫu thư ngỏ xin tài trợ kinh phí cập nhất mới nhất 2019. Thư ngỏ mời tài trợ học bổng. Thư ngỏ xin kinh phí tài trợ cho học sinh nghèo và các mẫu thư ngỏ xin tài trợ kinh phí bằng tiếng anh.