Việc trả lời được những câu hỏi của cục xuất nhập cảnh là một yếu tố quyết định để các bạn có thể đậu hay trượt kết quả tư cách lưu trú COE.