Hỏ đáp du học ngành Marketing, Culinary Arts và Early Childhood Education tại Canada. Em tên là Vân Anh. Hiện vài tháng nữa là em tốt nghiệp Master of International Hospitality Management ở Úc và em đang muốn hướng tới Canada vì mục đích là được định cư (ngành của em ở Úc không xin được PR) cùng với việc em có người thân ở Canada.