Học bổng NewZeland 2019 - Học bổng Tiến sĩ từ đại học Victoria Wellington. Đại học Victoria là một một trong những đại học cổ nhất New Zealand