If Bernie Sanderbecome president from Vietnam vision. Cụ này mà trúng tổng thống dịp 2020 thì Mỹ sẽ đi vào một giai đoạn suy giảm và Trung Quốc có thể sẽ trỗi dậy trở lại, và Nga sẽ càng húng hơn. Nước Mỹ đúng là cần có chính sách để cải thiện thu nhập và phúc lợi cho người nghèo và tầng lớp trung lưu phía dưới (lower middle class), nhưng nếu mà cực đoan xã hội chủ nghĩa vội vã quá là toi.