Định luật cây tre: Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ.Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.