Mới đầu năm 2019, nhóm top 200 trường đại học Mỹ đã đưa ra cho sinh viên nước ngoài không biết là bao nhiêu học bổng. Đây là thời điểm săn cơ hội săn học bổng nhiều nhất cho du học sinh.