Ta không sai khi có lựa chọn sai lầm . Ta chỉ sai khi không dám từ bỏ lựa chọn đó để đi đến 1 lựa chọn khác.