Hiện nay, Mỹ đã mở ra rất nhiều chính sách và cơ hội cho các bạn trẻ trên thế giới được qua Mỹ du học. Dưới đây là tổng hợp các học bổng THPT tại Mỹ update 2019.